Innowacje i trendy na wystawie EuroTier 2012

 

Getynga, 19 września 2012 r.

 

Innowacje i trendy na wystawie EuroTier 2012

 et luft_2010

Prof. dr Eberhard Hartung, Przewodniczący Komisji Nowości EuroTier, Instytut Techniki Procesów Przetwórczych w Rolnictwie, Uniwersytet im. Christiana-Albrechtsa, Kilonia

 

(DLG). Wystawa EuroTier jest największym rynkiem nowości dla europejskiego i światowego rynku maszyn, urządzeń i środków obrotowych a także dla zarządzania profesjonalnym chowem zwierząt. W bieżącym roku na EuroTier 182 wystawców z 23 państw zgłosiło łącznie 300 nowości, co stanowi nowy absolutny rekord. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że ich dobra połowa pochodzi od wystawców z zagranicy. EuroTier i prezentowane tam produkty stały się zatem jeszcze bardziej międzynarodowe niż kiedykolwiek dotychczas. Duża ilość bardzo interesujących nowości i udoskonaleń oraz istotnych usprawnień znanych już produktów dowodzi przede wszystkim, że zapał innowacyjny producentów w dziedzinie rolniczego chowu zwierząt wcale nie słabnie, tylko utrzymuje się nadal na bardzo wysokim poziomie.

 

Przy wyborze wyróżnionych produktów decydujące znaczenie miała ich przydatność w praktyce, uwzględnienie dobrostanu zwierząt oraz wpływ na gospodarkę przedsiębiorstw i gospodarkę pracy, na środowisko naturalne i sytuację energetyczną gospodarstw. Uwzględniane były również ewentualne ułatwienia pracy i wzrost jej bezpieczeństwa. Innowacyjne produkty, które zostały wyróżnione na wystawie EuroTier 2012 złotymi i srebrnymi medalami, nie były dotychczas prezentowane lub wyróżnione na żadnej innej liczącej się wystawie lub na międzynarodowych pokazach. Innym warunkiem wyróżnienia była też pełna sprawność produktu do chwili rozpoczęcia wystawy oraz jego dostępność na rynku od 2013 roku. Wybrane do wyróżnienia produkty mogą zatem pełnić rolę idealnego przewodnika dla tych gości wystawy EuroTier, którzy poszukują tam właśnie ciekawych innowacji. Efektywne zwiedzanie wystawy ułatwi też Magazyn Nowości EuroTier, który ukaże się w końcu października w językach niemieckim i angielskim. Na liście firmowych nowości obok wyróżnionych medalami produktów znajdują się również takie, które co prawda znane są już na rynku, stanowią jednak nowość w asortymencie danego przedsiębiorstwa i wykazują przy tym pewien stopień innowacyjności. Lista nowości firmowych publikowana jest w Internecie pod adresem www.eurotier.com.

 

Do łącznie 14 dziedzin, z których pochodziły propozycje wyróżnionych później produktów, zaliczają się zarówno „młodsze“ dziedziny jak np. akwakultura, jak i „klasyczne“, w tym technika chowu, żywienie, klimatyzacja, usuwanie odchodów, energetyka i ochrona środowiska oraz technika doju i chłodzenia. Oprócz tego napłynęły też liczne zgłoszenia w takich dziedzinach jak środki obrotowe, magazynowanie i produkcja pasz, urządzenia, osprzęt i części zamienne, zarządzanie i oprogramowanie a także budowa hal i budynków gospodarskich. Przyznane na wystawie EuroTier 2012 złote i srebrne medale odzwierciedlają szeroki zasięg poszczególnych dziedzin i odnoszą się zarówno do bydła, jak i trzody chlewnej i drobiu. Najwięcej medali przyznano w dziedzinach „Technika chowu oraz żywienia bydła i trzody chlewnej“, „Management i oprogramowanie“ oraz „Środki obrotowe i technika ich stosowania“.

 

Trend w kierunku rozwiązań systemowych

W przeszłości często nadsyłano i nagradzano „pojedyncze rozwiązania techniczne“, nowa koncepcja których polegała na decydującej zmianie ich funkcji albo takim jej udoskonaleniu, iż można było oczekiwać istotnej poprawy przebiegu całego procesu. W przeciwieństwie do tego na wystawie EuroTier 2012 widoczny jest wyraźnie nasilający się trend w kierunku rozwiązań systemowych, polegających na sensownym łączeniu ze sobą poszczególnych produktów względnie technologii, traktowanych wcześniej w sposób raczej wyodrębniony. Dzięki temu w zależności od aktualnego statusu i zasobu wzajemnej informacji pomiędzy na przykład czujnikami i produktami, rozwiązania systemowe są teraz w stanie nie tylko automatycznie sterować/regulować całe łańcuchy technologiczne, lecz także dokonywać ich optymalizacji. Sprzyja to poprawie zapewnienia jakości procesów produkcyjnych jak i samych produktów oraz kontrolowaniu przebiegu tych procesów, wzrostowi jakości i wydajności pracy w sektorze rolniczego chowu zwierząt a także obniżeniu kosztów zakładowych. Wszystko to pomaga naturalnie również zapewnić stabilny sukces ekonomiczny gospodarstwa.

 

Trendy w technice i zarządzaniu – trzoda chlewna

Nader wszechstronne w tym roku trendy innowacyjne w dziedzinie chowu trzody chlewnej wyróżniają się między innymi tym, iż oferowane są rozwiązania techniczne dla zadań wynikających w szczególności z nowszych warunków ramowych względnie ze zmian wprowadzanych do procesu chowu świń w celu poprawy ich dobrostanu. I tak na przykład, jeżeli w najbliższej przyszłości konieczna jest intensyfikacja tuczu knurów, to nabierają znaczenia zróżnicowane wymogi żywieniowe dla loch i knurów a tym samym technologiczne rozwiązania uwzględniające te różnice.

 

Zasadniczo coraz większego znaczenia nabierają techniki doskonalące kontrolę całego stada, monitorowanie poszczególnych zwierząt i zarządzanie chowem grupowym zarówno loch jak i tuczników. Celem jest, aby lepiej „mieć na oku“ każdą pojedynczą świnię, czyli ich indywidualna obserwacja.

 

W dziedzinie żywienia dużą wagę przywiązuje się nadal do niezawodnej i łatwej w obsłudze techniki. Nie ustaje też popyt na sprawdzone w praktyce materiały manipulacyjne dla świń.

 

Trendy w technice i zarządzaniu – bydło

Również w dziedzinie chowu bydła na tegorocznej wystawie EuroTier odnotowuje się bardzo liczne innowacyjne rozwiązania. W zakresie żywienia dotyczą one zarówno fachowego zakiszania i poboru pasz podstawowych jak i sprawnego oznaczania ich strawności.

 

Dalszą istotną tendencję stanowią tak zwane rozwiązania systemowe, które po pierwsze znacznie usprawniają monitorowanie kondycji i zdrowia zwierząt a po drugie łączą w logiczną całość i dostosowują do siebie poszczególne procesy sterowania, regulacji i procesy pracy w oborach krów mlecznych a także ułatwiają wizualizację i kontrolę tych procesów. Ponadto prezentowane są też rozwiązania systemowe mające na celu umożliwienie komunikacji danych pomiędzy zakładem i jego partnerami w sposób możliwie zautomatyzowany i znormalizowany.

 

W dziedzinie maszynowego udoju mleka widoczne jest, że innowacyjne usprawnienia nowoczesnych technik w tym zakresie daleko jeszcze nie sięgnęły kresu swych możliwości i że automatyczny – całkowicie lub częściowo – udój krów nadal konsekwentnie zyskuje na popularności. Dotyczy to również monitorowania zdrowia zwierząt z wykorzystaniem informacji o składnikach mleka, uzyskiwanych przy użyciu posiadanego w zakładach sprzętu analitycznego.

 

W dziedzinie chowu cieląt coraz większego znaczenia nabierają nowości umożliwiające automatyczną kontrolę porodów.

 

 

Trendy w technice i zarządzaniu – drób

Innowacje prezentowane w dziedzinie chowu drobiu dotyczą najróżniejszych dziedzin, poczynając od obiektywnej kontroli i optymalnego ustawienia parametrów chowu odpowiednio do samopoczucia zwierząt oraz kroków zmierzających do zmniejszenia stosowania lekarstw (antybiotyków) i kończąc na optymalizacji systemów usuwania odchodów oraz na nowoczesnych systemach chowu (np. małe grupy, woliery). Ponadto przedstawione zostaną nowe technologie w dziedzinie przetwórstwa drobiu, przynoszące wzrost bezpieczeństwa produktów i znaczną redukcję zużycia zasobów, przyczyniając się równocześnie w ten sposób do ochrony środowiska.

 

Trendy w zarządzaniu i oprogramowaniu

Trend w zakresie zarządzania i oprogramowania zmierza – podobnie jak w omawianych wyżej trendach dla poszczególnych gatunków zwierząt – do kompleksowych rozwiązań systemowych. Chodzi przy tym w pierwszej linii o sensowne automatyczne powiązanie, sortowanie i wykorzystanie istotnych dla procesu i zakładu danych oraz ich automatyczny i znormalizowany import i eksport. Dane te służą optymalizacji warunków chowu i procesów a także zużycia i wykorzystania energii i zaopatrzenia w nią, bezpieczeństwa produktu i jego lepszej jakości oraz poprawie warunków pracy i powinny pozostawać do dyspozycji użytkownika niezależnie od czasu i miejsca.

 

Trendy w dziedzinie środków obrotowych i technice ich stosowania

W dziedzinie środków obrotowych i techniki ich stosowania widoczne jest wyższe niż kiedykolwiek dotychczas zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania sprzyjające możliwie zgodnemu z dobrostanem zwierząt żywieniu, podwyższeniu strawności pasz, wykorzystaniu działania probiotyków i zredukowaniu stosowania lekarstw. Drogą tą można bowiem nie tylko poprawić zdrowie zwierząt ale też przyczynić się do znacznego odciążenia środowiska naturalnego. Również w dziedzinie optymalnego przygotowania kiszonek w silosach przejazdowych pojawiły się innowacje, mające pozytywny wpływ na czas pracy, zużycie materiałów oraz ich recycling.

 

 

 

 EuroTier / BioEnergy Decentral.